Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Thần Tuần Long
10 điểm

Có 6622 người đã làm bài

[{"so1":59,"so2":30,"so3":89,"list":[30,59,89]},{"so":4,"missed":1},{"type":0,"seed":0,"so2":50,"so1":46},{"seed":1,"so1":61,"so2":5},{"so1":82,"so2":77},{"so1":68,"so2":2},{"so1":36,"so2":19},{"so1":66,"so2":11,"idx":6},{"so1":43,"so2":24,"idx":1},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":5,"color":"#ff7e00"}]
[{"num1":"30","num2":"59","num3":"89"},"4",{"ans0":"50-46","ans1":"4"},"56","5","66",{"ans0":"36-19","ans1":"17"},{"ans1":"66+11=77","ans2":"77"},{"ans1":"43-24=19","ans2":"19"},{"ua":["fg","gh","gf"],"ta":["FG","GH","HF"]}]