Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Thần Tuần Long
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Rồng Mặt Xệ
10 điểm

Có 6481 người đã làm bài

[{"so1":39,"so2":20,"so3":59,"list":[20,59,39]},{"so":8,"missed":1},{"type":0,"seed":0,"so2":50,"so1":36},{"seed":1,"so1":21,"so2":4},{"so1":18,"so2":16},{"so1":61,"so2":7},{"so1":62,"so2":30},{"so1":44,"so2":45,"idx":15},{"so1":88,"so2":47,"idx":8},{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":17,"color":"#00c933"}]
[{"num1":"20","num2":"39","num3":"59"},"8",{"ans0":"50-36","ans1":"14"},"17","2","54",{"ans0":"62-30","ans1":"32"},{"ans1":"44+45=89","ans2":"89"},{"ans1":"88-47=41","ans2":"41"},{"ua":["st","sv","vu","ut"],"ta":["ST","TU","UV","VS"]}]