Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Thần Tuần Long
10 điểm

Có 6624 người đã làm bài

[{"so1":79,"so2":21,"so3":100,"list":[21,100,79]},{"so":7,"missed":0},{"type":1,"seed":0,"so2":20,"so1":15},{"seed":1,"so1":21,"so2":7},{"so1":15,"so2":13},{"so1":79,"so2":4},{"so1":4,"so2":1},{"so1":48,"so2":17,"idx":17},{"so1":44,"so2":23,"idx":12},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":2,"color":"#119dff"}]
[{"num1":"21","num2":"79","num3":"100"},"7",{"ans0":"20-15","ans1":"5"},"14","2","75",{"ans0":"4-1","ans1":"3"},{"ans1":"48+17=65","ans2":"65"},{"ans1":"44-23=21","ans2":"21"},{"ua":["CD","DE","EF","FC"],"ta":["CD","DE","EF","FC"]}]