Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Băng Gía
10 điểm
Phượng Hoàng Dung Nham
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm

Có 17979 người đã làm bài

[{"so":5,"pos":1,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":2,"vB1":3,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"1"},{"so1":8,"so2":2,"so3":1,"so4":2,"so5":2,"so6":5,"type":1,"da":"0"},{"so1":1,"so2":9,"so3":0},{"imageId":"gl10","bt":{"sbt":2,"st":1},"bts":[{"sbt":2,"st":2},{"sbt":1,"st":1},{"sbt":3,"st":1}],"pos":0,"imageName":"quả dứa"},{"num1":3,"num2":1,"imageId":"gl7"},{"list":[5,1,5,6,7,1],"N":6,"max":7},{"Min":2,"Max":7,"trueans":3,"color":"#35aede"},{"imageId":"gl7","sbt":3,"st":1,"imageName":"con chim cánh cụt"},{"so1":3,"so2":5,"idx":3},{"so1":8,"so2":0,"ty1":1,"ty2":0}]
["1+4=5","Lớn hơn","10",[0],"3+1","7","3","3-1",{"ans1":"3+5=8","ans2":"8"},"8"]