Lớp 8 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

doan chung
10 điểm
Khánh
10 điểm
Ly Ly
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Nguyen Quang Minh
10 điểm

Có 807 người đã làm bài

[{"da1":5,"hs1":[[4,1],[3,2]],"da2":6,"hs2":[[-1,1],[-1,1]],"type":0},{"da":1,"hs":[[2,1],[-3,1]],"b":0},{"da":0,"don":1,"hsda":[7,5],"hsdon":[5],"b":0,"lc":0},{"da":1,"chung":2,"hsda":[1,2],"hschung":[1,1],"b":0,"lc":0},{"da":0,"chung":0,"hsda":[3,-2],"hschung":[3,4],"b":1,"lc":0},{"da":1,"hs":[[2,1],[-1,1]],"don":1,"hsd":[-2],"b":2},{"c":9,"n":8,"start":{"x":30,"y":218.63773142052798},"arr":[{"d":314,"a":26},{"d":320,"a":90},{"d":263,"a":90}],"d":34,"t":1,"gt":3},{"c":9,"n":7,"start":{"x":30,"y":176.16530703395955},"arr":[{"d":375,"a":43},{"d":357,"a":70}],"gt":2,"x":3},{"a":7,"b":2,"c":2,"x":0},{"N":0,"a":60,"b":32,"c":6,"t":1}]
["-4x^2y^2-\frac{11}{2}xy-\frac{3}{2}","4-24x+9x^2","5x^2","y^2+x","\left(3y+4\right)\times\left(3y-2z\right)",["-2z","z-2"],"68","70","\sqrt{212}","32"]