Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2013 người đã làm bài

[{"a":9.67,"b":1.15,"type":1,"ans":8.52},{"a":1.412,"b":4.817,"ans":"<"},{"type":1,"size":4,"min":4.785,"max":88.87,"list":[4.785,7.356,7.2,88.87]},{"type":11,"a":68,"b":76,"i":8},{"idx":1,"op1":2,"op2":1,"so1":0.7,"x":4,"so2":2.54,"so3":0.26},{"so2":93,"so1":722.61},{"idx":2,"color":"#009c00","type":2,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":7,"y":2},"C":{"x":8.5,"y":7}},{"idx":0,"color":"#f063c0","type":1,"A":{"x":1,"y":1},"B":{"x":7,"y":1},"C":{"x":7,"y":7},"D":{"x":1,"y":7}},{"convert_type":0,"typeA":5,"typeB":4,"A":6263,"B":62.63},{"oSo":[133,447],"scale":0.3,"idx":4,"help":false},{"value":26.01,"mul":0.1,"type":1,"ans":260.1},{"rd":1,"V":24,"T":90,"start":435,"type":1,"S":36,"correct":36},{"type":0,"frac":{"ts":2,"ms":9},"dec":18,"subType":1,"percent":3,"id":5,"decPs":0.18}]
[{"phannguyen":"8","phanle":"52"},"<","4,785","6.08","4","7,77","12,5","36","62,63",{"so0":"13,3","so1":"44,7"},"260,1",{"A":"36","C":"36"},"0,01"]