Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2016 người đã làm bài

[{"a":6.55,"b":5.57,"type":1,"ans":0.98},{"a":9.509,"b":741.7,"ans":"<"},{"type":1,"size":4,"min":5.54,"max":89.86,"list":[13.45,55.43,5.54,89.86]},{"type":8,"a":51,"b":47,"i":3},{"idx":9,"op1":1,"op2":3,"so2":0.3,"so1":99.9,"x":0,"so3":333},{"so2":75,"so1":921},{"idx":2,"color":"#f09600","type":1,"A":{"x":8,"y":2},"B":{"x":8,"y":7},"C":{"x":4,"y":3.6}},{"idx":1,"color":"#f063c0","type":0,"A":{"x":2,"y":3},"B":{"x":2,"y":7},"C":{"x":6,"y":6},"D":{"x":6,"y":3}},{"convert_type":0,"typeA":6,"typeB":5,"A":6991,"B":69.91},{"oSo":[476,393],"scale":0.3,"idx":4,"help":false},{"value":59.17,"mul":0.1,"type":0,"ans":5.917},{"rd":3,"V":76,"T":105,"start":255,"type":2,"S":133,"correct":255},{"type":1,"frac":{"ts":1,"ms":6},"dec":6,"subType":0,"percent":54,"id":4,"decPs":0.54}]
[{"phannguyen":"0","phanle":"98"},"<","5,54","3,1","0","12,28","10,0","14,0","69,91",{"so0":"47,6","so1":"39,3"},"5,917",{"A":"4","C":255,"B":"15"},"0,55"]