Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2006 người đã làm bài

[{"a":52.5,"b":39.4,"type":1,"ans":13.1},{"a":15.4,"b":2.514,"ans":">"},{"type":0,"size":4,"min":9.25,"max":55.64,"list":[18.29,20.1,55.64,9.25]},{"type":11,"a":13,"b":35,"i":5},{"idx":10,"op1":2,"op2":1,"so1":0.9,"x":1,"so2":0.1,"so3":0.8},{"so2":55,"so1":237.6},{"idx":1,"color":"#922780","type":2,"A":{"x":1,"y":3},"B":{"x":7,"y":3},"C":{"x":1.6,"y":7}},{"idx":3,"color":"#f063c0","type":1,"A":{"x":1,"y":2},"B":{"x":8,"y":2},"C":{"x":7,"y":7},"D":{"x":3,"y":7}},{"convert_type":1,"typeA":4,"typeB":3,"A":8463,"B":8.463},{"oSo":[364,453],"scale":0.5,"idx":3,"help":false},{"value":59.2,"mul":0.01,"type":1,"ans":5920},{"rd":2,"V":28,"T":120,"start":435,"type":1,"S":56,"correct":56},{"type":0,"frac":{"ts":2,"ms":3},"dec":9,"subType":0,"percent":31,"id":1,"decPs":0.09}]
[{"phannguyen":"13","phanle":"1"},">","55,64","1,75","1","4,32","12","27,5","8,463",{"so0":"36,4","so1":"45,3"},"5920",{"A":"56","C":"56"},"0,37"]