Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2378 người đã làm bài

[{"a":57.3,"b":2.22,"type":0,"ans":59.52},{"a":30.53,"b":30.53,"ans":"="},{"type":0,"size":4,"min":2.293,"max":55.54,"list":[2.293,55.54,29.38,39.98]},{"type":15,"a":22,"b":65,"i":5},{"idx":9,"op1":2,"op2":0,"so1":0.4,"x":16.6,"so2":2.31,"so3":8.95},{"so2":84,"so1":3.6204},{"idx":2,"color":"#3690c9","type":0,"A":{"x":2,"y":3},"B":{"x":2,"y":9},"C":{"x":7,"y":4.5}},{"idx":0,"color":"#f09600","type":0,"A":{"x":2,"y":3},"B":{"x":2,"y":7},"C":{"x":7,"y":8},"D":{"x":7,"y":2}},{"convert_type":0,"typeA":3,"typeB":2,"A":318.1,"B":3.181},{"oSo":[510,428],"scale":0.3,"idx":4,"help":false},{"value":0.2476,"mul":0.1,"type":0,"ans":0.02476},{"rd":2,"V":17,"T":150,"start":495,"type":1,"S":42.5,"correct":42.5},{"type":1,"frac":{"ts":1,"ms":2},"dec":4,"subType":0,"percent":63,"id":2,"decPs":0.63}]
[{"phannguyen":"59","phanle":"52"},"=","55,54","3,25","16,6","0,0431","15","25","3,181",{"so0":"51","so1":"42,8"},"0,02476",{"A":"42,5","C":"42.5"},"0,65"]