Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2375 người đã làm bài

[{"a":4.32,"b":3.15,"type":1,"ans":1.17},{"a":30.58,"b":30.58,"ans":"="},{"type":1,"size":3,"min":55.98,"max":560.8,"list":[560.8,55.98,365.4]},{"type":5,"a":11,"b":16,"i":3},{"idx":7,"op1":2,"op2":0,"so1":0.3,"x":24,"so2":1.78,"so3":8.98},{"so2":41,"so1":7.6834},{"idx":0,"color":"#3690c9","type":2,"A":{"x":1,"y":2},"B":{"x":7,"y":2},"C":{"x":2.7,"y":6}},{"idx":1,"color":"#009c00","type":0,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":2,"y":5},"C":{"x":9,"y":9},"D":{"x":9,"y":5}},{"convert_type":1,"typeA":1,"typeB":0,"A":6418,"B":6.418},{"oSo":[334,197],"scale":0.3,"idx":0,"help":false},{"value":464.7,"mul":0.01,"type":1,"ans":46470},{"rd":0,"V":47,"T":105,"start":180,"type":1,"S":82.25,"correct":82.25},{"type":0,"frac":{"ts":8,"ms":15},"dec":30,"subType":1,"percent":9,"id":6,"decPs":0.3}]
[{"phannguyen":"1","phanle":"17"},"=","55,98","4","24","0,1874","12","24,5","6,418",{"so0":"33,4","so1":"19,7"},"46470",{"A":"82,25","C":"82.25"},"0,07"]