Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2364 người đã làm bài

[{"a":3.21,"b":6.3,"type":0,"ans":9.51},{"a":607.2,"b":26.61,"ans":">"},{"type":1,"size":5,"min":7.933,"max":95.2,"list":[41.27,95.2,7.933,69.18,52.64]},{"type":3,"a":78,"b":33,"i":2},{"idx":1,"op1":1,"op2":1,"so1":27,"x":10.9,"so2":5.9,"so3":10.2},{"so2":77,"so1":295.68},{"idx":2,"color":"#f09600","type":2,"A":{"x":1,"y":3},"B":{"x":7,"y":3},"C":{"x":3.8,"y":7}},{"idx":3,"color":"#f063c0","type":1,"A":{"x":2,"y":3},"B":{"x":8,"y":3},"C":{"x":7,"y":6},"D":{"x":2,"y":6}},{"convert_type":1,"typeA":3,"typeB":4,"A":92.28,"B":92280},{"oSo":[428,349],"scale":0.5,"idx":1,"help":false},{"value":5.026,"mul":0.01,"type":0,"ans":0.05026},{"rd":4,"V":88,"T":150,"start":300,"type":2,"S":220,"correct":300},{"type":0,"frac":{"ts":1,"ms":2},"dec":4,"subType":0,"percent":64,"id":0,"decPs":0.04}]
[{"phannguyen":"9","phanle":"51"},">","7.933","3","10.9","3.84","12","16.5","92280",{"so0":"42.8","so1":"34.9"},"0.05026",{"A":"5","C":300,"B":"0"},"0.66"]