Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2005 người đã làm bài

[{"a":83.5,"b":22.5,"type":0,"ans":106},{"a":114.5,"b":30.21,"ans":">"},{"type":0,"size":4,"min":1.409,"max":977.7,"list":[977.7,5.646,62.68,1.409]},{"type":1,"a":87,"b":44,"i":5},{"idx":8,"op1":0,"op2":3,"so2":0.6,"x":0.41,"so1":3.07,"so3":5.8},{"so2":17,"so1":904.4},{"idx":2,"color":"#922780","type":2,"A":{"x":1,"y":3},"B":{"x":4,"y":3},"C":{"x":3.2,"y":7}},{"idx":1,"color":"#3690c9","type":0,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":2,"y":8},"C":{"x":7,"y":8},"D":{"x":7,"y":1}},{"convert_type":0,"typeA":4,"typeB":6,"A":4.654,"B":46540},{"oSo":[370,192],"scale":0.3,"idx":2,"help":false},{"value":0.37,"mul":0.01,"type":1,"ans":37},{"rd":0,"V":80,"T":105,"start":210,"type":3,"S":140,"correct":315},{"type":0,"frac":{"ts":9,"ms":7},"dec":21,"subType":0,"percent":32,"id":5,"decPs":0.21}]
[{"phannguyen":"106","phanle":"0"},">","977.7","5.44","0.41","53.2","6.0","32.5","46540",{"so0":"37","so1":"19.2"},"37",{"A":"5","C":315,"B":"15"},"0.59"]