Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2045 người đã làm bài

[{"a":25.9,"b":6.87,"type":0,"ans":32.77},{"a":694.2,"b":694.2,"ans":"="},{"type":0,"size":3,"min":8.842,"max":91.43,"list":[11.48,8.842,91.43]},{"type":16,"a":36,"b":65,"i":2},{"idx":8,"op1":3,"op2":0,"so2":34.4,"so1":7.92,"x":19.8,"so3":34.8},{"so2":86,"so1":2700.4},{"idx":2,"color":"#f063c0","type":0,"A":{"x":3,"y":2},"B":{"x":3,"y":8},"C":{"x":7,"y":3.2}},{"idx":1,"color":"#922780","type":0,"A":{"x":2,"y":3},"B":{"x":2,"y":7},"C":{"x":7,"y":8},"D":{"x":7,"y":3}},{"convert_type":1,"typeA":1,"typeB":3,"A":26.54,"B":26540000},{"oSo":[425,220],"scale":0.4,"idx":1,"help":false},{"value":0.709,"mul":0.1,"type":0,"ans":0.0709},{"rd":0,"V":59,"T":135,"start":465,"type":0,"S":132.75,"correct":59},{"type":0,"frac":{"ts":1,"ms":2},"dec":4,"subType":0,"percent":40,"id":6,"decPs":0.04}]
[{"phannguyen":"32","phanle":"77"},"=","91,43","1,3","19,8","31,4","12","22,5","26540000",{"so0":"42,5","so1":"22"},"0,0709",{"A":"59","C":"59"},"0,42"]