Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2006 người đã làm bài

[{"a":4.71,"b":79.9,"type":0,"ans":84.61},{"a":90.6,"b":90.6,"ans":"="},{"type":1,"size":5,"min":4.74,"max":105.6,"list":[5.81,105.6,4.74,49.75,92.32]},{"type":4,"a":38,"b":67,"i":7},{"idx":11,"op1":1,"op2":3,"so2":0.4,"so1":82.9,"x":18.9,"so3":160},{"so2":58,"so1":354.38},{"idx":3,"color":"#f063c0","type":1,"A":{"x":8,"y":3},"B":{"x":8,"y":9},"C":{"x":5,"y":2}},{"idx":2,"color":"#009c00","type":0,"A":{"x":1,"y":3},"B":{"x":1,"y":8},"C":{"x":8,"y":8},"D":{"x":8,"y":1}},{"convert_type":0,"typeA":4,"typeB":5,"A":17.17,"B":1717},{"oSo":[304,199],"scale":0.5,"idx":4,"help":false},{"value":50.18,"mul":0.001,"type":0,"ans":0.05018},{"rd":1,"V":32,"T":90,"start":450,"type":1,"S":48,"correct":48},{"type":0,"frac":{"ts":7,"ms":6},"dec":18,"subType":1,"percent":14,"id":7,"decPs":0.18}]
[{"phannguyen":"84","phanle":"61"},"=","4,74","8","18,9","6,11","9","42","1717",{"so0":"30,4","so1":"19,9"},"0,05018",{"A":"48","C":"48"},"0,07"]