Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2006 người đã làm bài

[{"a":97.1,"b":0.54,"type":1,"ans":96.56},{"a":701.9,"b":2.43,"ans":">"},{"type":0,"size":4,"min":0.503,"max":909.5,"list":[909.5,0.503,8.695,563.5]},{"type":12,"a":74,"b":85,"i":7},{"idx":13,"op1":2,"op2":2,"so2":0.2,"so1":0.6,"x":7.2,"so3":0.864},{"so2":33,"so1":56.529},{"idx":0,"color":"#3690c9","type":1,"A":{"x":9,"y":2},"B":{"x":9,"y":9},"C":{"x":4,"y":3.4}},{"idx":0,"color":"#009c00","type":1,"A":{"x":2,"y":1},"B":{"x":8,"y":1},"C":{"x":5,"y":6},"D":{"x":1,"y":6}},{"convert_type":0,"typeA":4,"typeB":5,"A":953.8,"B":95380},{"oSo":[507,360],"scale":0.4,"idx":0,"help":false},{"value":0.3803,"mul":0.1,"type":0,"ans":0.03803},{"rd":2,"V":26,"T":105,"start":210,"type":2,"S":45.5,"correct":210},{"type":0,"frac":{"ts":2,"ms":3},"dec":9,"subType":1,"percent":4,"id":2,"decPs":0.09}]
[{"phannguyen":"96","phanle":"56"},">","909,5","5,95","7,2","1,713","17,5","25,0","95380",{"so0":"50,7","so1":"36,0"},"0,03803",{"A":"3","C":210,"B":"30"},"0,02"]