Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2378 người đã làm bài

[{"a":71.4,"b":1.25,"type":1,"ans":70.15},{"a":80.19,"b":80.19,"ans":"="},{"type":0,"size":5,"min":7.501,"max":225.9,"list":[53.05,7.501,96.95,7.853,225.9]},{"type":9,"a":32,"b":36,"i":8},{"idx":7,"op1":1,"op2":1,"so1":2.6,"x":1.2,"so2":0.9,"so3":0.5},{"so2":27,"so1":350.19},{"idx":2,"color":"#f063c0","type":1,"A":{"x":7,"y":2},"B":{"x":7,"y":9},"C":{"x":2,"y":6.2}},{"idx":3,"color":"#009c00","type":0,"A":{"x":3,"y":3},"B":{"x":3,"y":8},"C":{"x":8,"y":8},"D":{"x":8,"y":3}},{"convert_type":1,"typeA":2,"typeB":3,"A":72.64,"B":72640},{"oSo":[438,287],"scale":0.4,"idx":3,"help":false},{"value":5.085,"mul":0.01,"type":1,"ans":508.5},{"rd":3,"V":42,"T":90,"start":465,"type":1,"S":63,"correct":63},{"type":0,"frac":{"ts":7,"ms":3},"dec":6,"subType":1,"percent":5,"id":2,"decPs":0.06}]
[{"phannguyen":"70","phanle":"15"},"=","225,9","8,2","1,2","12,97","17,5","25","72640",{"so0":"43,8","so1":"28,7"},"508,5",{"A":"63","C":"63"},"0,09"]