Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2006 người đã làm bài

[{"a":29.8,"b":7.88,"type":0,"ans":37.68},{"a":254.9,"b":254.9,"ans":"="},{"type":0,"size":4,"min":3.218,"max":82.28,"list":[3.218,24.9,82.28,55.58]},{"type":11,"a":82,"b":74,"i":5},{"idx":11,"op1":3,"op2":1,"so2":0.2,"x":3.4,"so1":2.38,"so3":0.5},{"so2":68,"so1":49.504},{"idx":2,"color":"#922780","type":3,"A":{"x":3,"y":8},"B":{"x":9,"y":8},"C":{"x":4,"y":3}},{"idx":2,"color":"#f09600","type":0,"A":{"x":2,"y":3},"B":{"x":2,"y":7},"C":{"x":7,"y":9},"D":{"x":7,"y":5}},{"convert_type":0,"typeA":2,"typeB":1,"A":92.71,"B":0.9271},{"oSo":[433,497],"scale":0.4,"idx":4,"help":false},{"value":64.66,"mul":0.001,"type":0,"ans":0.06466},{"rd":1,"V":40,"T":90,"start":495,"type":2,"S":60,"correct":495},{"type":1,"frac":{"ts":1,"ms":2},"dec":2,"subType":0,"percent":18,"id":6,"decPs":0.18}]
[{"phannguyen":"37","phanle":"68"},"=","82,28","3,7","3,4","0,728","15","20","0.9271",{"so0":"43,3","so1":"49,7"},"0,06466",{"A":"8","C":495,"B":"15"},"0,19"]