Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2006 người đã làm bài

[{"a":4.47,"b":30.6,"type":0,"ans":35.07},{"a":6.7,"b":6.7,"ans":"="},{"type":0,"size":4,"min":15.14,"max":554.6,"list":[95.89,554.6,15.14,24.35]},{"type":1,"a":63,"b":84,"i":5},{"idx":8,"op1":1,"op2":2,"so2":0.9,"x":0.3,"so1":2.4,"so3":1.89},{"so2":56,"so1":92.512},{"idx":0,"color":"#009c00","type":0,"A":{"x":1,"y":3},"B":{"x":1,"y":7},"C":{"x":8,"y":6.3}},{"idx":0,"color":"#f09600","type":1,"A":{"x":2,"y":3},"B":{"x":7,"y":3},"C":{"x":5,"y":9},"D":{"x":1,"y":9}},{"convert_type":0,"typeA":6,"typeB":4,"A":36.48,"B":0.003648},{"oSo":[144,201],"scale":0.5,"idx":4,"help":false},{"value":4.766,"mul":0.1,"type":0,"ans":0.4766},{"rd":3,"V":91,"T":75,"start":315,"type":1,"S":113.75,"correct":113.75},{"type":0,"frac":{"ts":1,"ms":6},"dec":12,"subType":1,"percent":2,"id":6,"decPs":0.12}]
[{"phannguyen":"35","phanle":"07"},"=","554,6","5,84","0,3","1,652","14","27","0,003648",{"so0":"14,4","so1":"20,1"},"0,4766",{"A":"113,75","C":"113.75"},"0"]