Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2013 người đã làm bài

[{"a":75.5,"b":5.87,"type":1,"ans":69.63},{"a":54.41,"b":331.8,"ans":"<"},{"type":1,"size":3,"min":7.888,"max":95.8,"list":[53.39,7.888,95.8]},{"type":5,"a":42,"b":83,"i":8},{"idx":9,"op1":2,"op2":2,"so2":0.7,"so1":0.3,"x":4.4,"so3":0.924},{"so2":48,"so1":115.2},{"idx":2,"color":"#3690c9","type":2,"A":{"x":2,"y":1},"B":{"x":7,"y":1},"C":{"x":7.1,"y":7}},{"idx":2,"color":"#922780","type":0,"A":{"x":1,"y":2},"B":{"x":1,"y":5},"C":{"x":6,"y":7},"D":{"x":6,"y":4}},{"convert_type":0,"typeA":2,"typeB":4,"A":83.07,"B":830700},{"oSo":[303,426],"scale":0.4,"idx":1,"help":false},{"value":1.897,"mul":0.01,"type":0,"ans":0.01897},{"rd":0,"V":44,"T":135,"start":420,"type":0,"S":99,"correct":44},{"type":0,"frac":{"ts":4,"ms":3},"dec":6,"subType":1,"percent":7,"id":8,"decPs":0.06}]
[{"phannguyen":"69","phanle":"63"},"<","7.888","9","4.4","2.4","15","15","830700",{"so0":"30.3","so1":"42.6"},"0.01897",{"A":"44","C":"44"},"0.01"]