Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2006 người đã làm bài

[{"a":6.15,"b":5.37,"type":1,"ans":0.78},{"a":4.267,"b":8.05,"ans":"<"},{"type":1,"size":4,"min":16.5,"max":680.8,"list":[680.8,16.5,93.39,531.9]},{"type":6,"a":54,"b":45,"i":7},{"idx":6,"op1":0,"op2":3,"so2":0.8,"x":0.66,"so1":2.62,"so3":4.1},{"so2":24,"so1":7.488},{"idx":1,"color":"#009c00","type":1,"A":{"x":8,"y":2},"B":{"x":8,"y":9},"C":{"x":2,"y":5.7}},{"idx":3,"color":"#f063c0","type":0,"A":{"x":2,"y":3},"B":{"x":2,"y":9},"C":{"x":5,"y":7},"D":{"x":5,"y":3}},{"convert_type":0,"typeA":2,"typeB":4,"A":30.1,"B":301000},{"oSo":[263,320],"scale":0.4,"idx":1,"help":false},{"value":13.09,"mul":0.001,"type":0,"ans":0.01309},{"rd":1,"V":58,"T":90,"start":150,"type":2,"S":87,"correct":150},{"type":0,"frac":{"ts":8,"ms":9},"dec":18,"subType":0,"percent":28,"id":1,"decPs":0.18}]
[{"phannguyen":"0","phanle":"78"},"<","16,5","7,1","0,66","0,312","21","15","301000",{"so0":"26,3","so1":"32"},"0,01309",{"A":"2","C":150,"B":"30"},"0,44"]