Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2364 người đã làm bài

[{"a":75.6,"b":9.96,"type":1,"ans":65.64},{"a":74.65,"b":74.65,"ans":"="},{"type":0,"size":5,"min":2.982,"max":564.5,"list":[390.3,16.63,4.51,2.982,564.5]},{"type":9,"a":58,"b":26,"i":5},{"idx":7,"op1":1,"op2":1,"so1":25.2,"x":7.1,"so2":17.2,"so3":0.9},{"so2":64,"so1":507.52},{"idx":1,"color":"#3690c9","type":1,"A":{"x":8,"y":1},"B":{"x":8,"y":6},"C":{"x":3,"y":3.2}},{"idx":2,"color":"#f063c0","type":0,"A":{"x":1,"y":3},"B":{"x":1,"y":9},"C":{"x":5,"y":6},"D":{"x":5,"y":2}},{"convert_type":0,"typeA":3,"typeB":2,"A":237.4,"B":2.374},{"oSo":[219,486],"scale":0.4,"idx":3,"help":false},{"value":52.52,"mul":0.01,"type":0,"ans":0.5252},{"rd":2,"V":13,"T":75,"start":450,"type":1,"S":16.25,"correct":16.25},{"type":0,"frac":{"ts":10,"ms":3},"dec":3,"subType":1,"percent":3,"id":4,"decPs":0.03}]
[{"phannguyen":"65","phanle":"64"},"=","564,5","5,2","7,1","7,93","12,5","20","2,374",{"so0":"21,9","so1":"48,6"},"0,5252",{"A":"16,25","C":"16.25"},"0,07"]