Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2052 người đã làm bài

[{"a":92.5,"b":6.49,"type":0,"ans":98.99},{"a":21.75,"b":58.18,"ans":"<"},{"type":1,"list":[49.27,17,84.94],"size":3,"max":84.94,"min":17},{"type":10,"a":58,"b":64,"i":2},{"idx":12,"op1":1,"op2":3,"so2":0.5,"so1":80.3,"x":42.3,"so3":76},{"so2":42,"so1":68.712},{"idx":2,"color":"#f063c0","type":1,"A":{"x":9,"y":2},"B":{"x":9,"y":6},"C":{"x":2,"y":5.5}},{"idx":1,"color":"#f09600","type":1,"A":{"x":2,"y":1},"B":{"x":7,"y":1},"C":{"x":8,"y":8},"D":{"x":4,"y":8}},{"convert_type":1,"typeA":6,"typeB":5,"A":2916,"B":2.916},{"oSo":[331,240],"scale":0.3,"idx":3,"help":false},{"value":0.3681,"mul":0.001,"type":1,"ans":368.1},{"rd":4,"V":270,"T":60,"start":555,"type":1,"S":270,"correct":270},{"type":0,"frac":{"ts":2,"ms":3},"dec":6,"subType":0,"percent":86,"id":0,"decPs":0.06}]
[{"phannguyen":"98","phanle":"99"},"<","17","1,28","42.3","1.636","14","31.5","2,916",{"so0":"33.1","so1":"24"},"368.1",{"A":"270","C":"270"},"0.9"]