Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2047 người đã làm bài

[{"a":5.77,"b":3.77,"type":1,"ans":2},{"a":70.73,"b":52.17,"ans":">"},{"type":0,"size":3,"min":5.152,"max":82.9,"list":[7.636,5.152,82.9]},{"type":14,"a":37,"b":15,"i":8},{"idx":12,"op1":2,"op2":1,"so1":0.4,"x":1,"so2":0.1,"so3":0.3},{"so2":47,"so1":3.0926},{"idx":1,"color":"#f063c0","type":3,"A":{"x":2,"y":9},"B":{"x":6,"y":9},"C":{"x":2.2,"y":3}},{"idx":0,"color":"#3690c9","type":1,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":5,"y":2},"C":{"x":6,"y":5},"D":{"x":3,"y":5}},{"convert_type":0,"typeA":1,"typeB":3,"A":52.58,"B":525800},{"oSo":[332,503],"scale":0.3,"idx":4,"help":false},{"value":43.62,"mul":0.001,"type":1,"ans":43620},{"rd":3,"V":87,"T":150,"start":255,"type":1,"S":217.5,"correct":217.5},{"type":0,"frac":{"ts":2,"ms":9},"dec":9,"subType":0,"percent":44,"id":7,"decPs":0.09}]
[{"phannguyen":"2","phanle":"00"},">","82,9","1,2","1","0,0658","12","9","525800",{"so0":"33,2","so1":"50,3"},"43620 ",{"A":"217.5","C":"217.5"},"0.46"]