Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2045 người đã làm bài

[{"a":48.9,"b":9.32,"type":1,"ans":39.58},{"a":452.6,"b":25.6,"ans":">"},{"type":1,"list":[98.65,8.967,48.18,15.32],"size":4,"max":98.65,"min":8.967},{"type":2,"a":81,"b":74,"i":1},{"idx":8,"op1":3,"op2":1,"so2":0.5,"x":8.7,"so1":7.83,"so3":0.4},{"so2":32,"so1":129.92},{"idx":0,"color":"#f063c0","type":2,"A":{"x":3,"y":2},"B":{"x":6,"y":2},"C":{"x":6.9,"y":7}},{"idx":3,"color":"#f063c0","type":1,"A":{"x":1,"y":3},"B":{"x":5,"y":3},"C":{"x":6,"y":8},"D":{"x":3,"y":8}},{"convert_type":0,"typeA":3,"typeB":4,"A":633.4,"B":63340},{"oSo":[357,141],"scale":0.4,"idx":2,"help":false},{"value":99.61,"mul":0.001,"type":1,"ans":99610},{"rd":1,"V":53,"T":75,"start":540,"type":1,"S":66.25,"correct":66.25},{"type":0,"frac":{"ts":4,"ms":15},"dec":45,"subType":0,"percent":98,"id":2,"decPs":0.45}]
[{"phannguyen":"39","phanle":"58"},">","8.967","2","8.7","4.06","7.5","17.5","63340",{"so0":"35.7","so1":"14.1"},"99610",{"A":"66.25","C":"66.25"},"1.1"]