Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2006 người đã làm bài

[{"a":4.65,"b":68.3,"type":0,"ans":72.95},{"a":8.975,"b":8.975,"ans":"="},{"type":1,"size":4,"min":2.305,"max":93.85,"list":[2.305,9.079,6.864,93.85]},{"type":2,"a":18,"b":25,"i":9},{"idx":10,"op1":1,"op2":2,"so2":0.8,"x":3.2,"so1":3.9,"so3":0.56},{"so2":74,"so1":37.074},{"idx":0,"color":"#f09600","type":1,"A":{"x":8,"y":3},"B":{"x":8,"y":6},"C":{"x":4,"y":6.1}},{"idx":0,"color":"#f063c0","type":1,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":9,"y":2},"C":{"x":8,"y":7},"D":{"x":2,"y":7}},{"convert_type":0,"typeA":1,"typeB":2,"A":58.87,"B":5887},{"oSo":[461,309],"scale":0.4,"idx":4,"help":false},{"value":347.6,"mul":0.001,"type":1,"ans":347600},{"rd":3,"V":99,"T":60,"start":465,"type":3,"S":99,"correct":525},{"type":0,"frac":{"ts":2,"ms":15},"dec":45,"subType":1,"percent":3,"id":2,"decPs":0.45}]
[{"phannguyen":"72","phanle":"95"},"=","2,305","10","3,2","0,501","6","32,5","5887",{"so0":"46,1","so1":"30,9"},"347600",{"A":"8","C":525,"B":"45"},"0,03"]