Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2035 người đã làm bài

[{"a":18.1,"b":7.68,"type":1,"ans":10.42},{"a":465.6,"b":17.14,"ans":">"},{"type":0,"list":[279.1,76.03,5.019,93.42],"size":4,"max":279.1,"min":5.019},{"type":1,"a":19,"b":97,"i":1},{"idx":10,"op1":0,"op2":0,"x":15,"so1":28.2,"so2":21.3,"so3":64.5},{"so2":61,"so1":123.22},{"idx":2,"color":"#009c00","type":0,"A":{"x":2,"y":1},"B":{"x":2,"y":6},"C":{"x":8,"y":8.1}},{"idx":1,"color":"#3690c9","type":1,"A":{"x":1,"y":2},"B":{"x":6,"y":2},"C":{"x":6,"y":6},"D":{"x":2,"y":6}},{"convert_type":0,"typeA":2,"typeB":3,"A":92.89,"B":9289},{"oSo":[432,491],"scale":0.5,"idx":3,"help":false},{"value":31.92,"mul":0.1,"type":1,"ans":319.2},{"rd":3,"V":75,"T":105,"start":90,"type":2,"S":131.25,"correct":90},{"type":1,"frac":{"ts":2,"ms":5},"dec":10,"subType":0,"percent":59,"id":0,"decPs":0.59}]
[{"phannguyen":"10","phanle":"42"},">","279,1","1,97","15","2,02","15","18","9289",{"so0":"43,2","so1":"49,1"},"319,2",{"A":"1","C":90,"B":"30"},"0,63"]