Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2008 người đã làm bài

[{"a":43.3,"b":2.18,"type":1,"ans":41.12},{"a":985.5,"b":25.21,"ans":">"},{"type":1,"size":4,"min":9.312,"max":998.4,"list":[91.57,9.312,67.69,998.4]},{"type":4,"a":27,"b":15,"i":8},{"idx":7,"op1":3,"op2":0,"so2":39.5,"so1":9.28,"x":23.2,"so3":39.9},{"so2":41,"so1":971.29},{"idx":1,"color":"#3690c9","type":2,"A":{"x":3,"y":2},"B":{"x":8,"y":2},"C":{"x":6,"y":7}},{"idx":2,"color":"#3690c9","type":1,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":5,"y":2},"C":{"x":6,"y":7},"D":{"x":3,"y":7}},{"convert_type":0,"typeA":2,"typeB":3,"A":24.61,"B":2461},{"oSo":[493,425],"scale":0.4,"idx":1,"help":false},{"value":81.81,"mul":0.1,"type":1,"ans":818.1},{"rd":4,"V":179,"T":90,"start":435,"type":3,"S":268.5,"correct":525},{"type":0,"frac":{"ts":1,"ms":3},"dec":6,"subType":1,"percent":2,"id":7,"decPs":0.06}]
[{"phannguyen":"41","phanle":"12"},">","9,312","9","23,2","23,69","12,5","15","2461",{"so0":"49,3","so1":"42,5"},"818,1",{"A":"8","C":525,"B":"45"},"0"]