Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2055 người đã làm bài

[{"a":4.87,"b":13.5,"type":0,"ans":18.37},{"a":0.435,"b":1.172,"ans":"<"},{"type":0,"list":[8.147,34.45,514.7,73.7,86.98],"size":5,"max":514.7,"min":8.147},{"type":7,"a":28,"b":54,"i":9},{"idx":7,"op1":1,"op2":2,"so2":0.4,"x":0.3,"so1":0.4,"so3":0.04},{"so2":52,"so1":4.4772},{"idx":1,"color":"#f09600","type":0,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":2,"y":9},"C":{"x":7,"y":7.9}},{"idx":0,"color":"#f063c0","type":1,"A":{"x":2,"y":3},"B":{"x":9,"y":3},"C":{"x":5,"y":8},"D":{"x":1,"y":8}},{"convert_type":1,"typeA":3,"typeB":2,"A":43,"B":0.043},{"oSo":[393,162],"scale":0.5,"idx":4,"help":false},{"value":0.419,"mul":0.01,"type":1,"ans":41.9},{"rd":1,"V":39,"T":105,"start":285,"type":3,"S":68.25,"correct":390},{"type":0,"frac":{"ts":4,"ms":3},"dec":6,"subType":1,"percent":2,"id":5,"decPs":0.06}]
[{"phannguyen":"18","phanle":"37"},"<","514,7","9,1","0,3","0,0861","17,5","27,5","0,043",{"so0":"39,3","so1":"16,2"},"41,9",{"A":"6","C":390,"B":"30"},"0,06"]