Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2361 người đã làm bài

[{"a":6.71,"b":3.94,"type":1,"ans":2.77},{"a":907.6,"b":210.8,"ans":">"},{"type":1,"size":4,"min":6.95,"max":88.56,"list":[88.56,19.09,6.95,38.6]},{"type":8,"a":24,"b":55,"i":3},{"idx":10,"op1":0,"op2":1,"x":12.6,"so1":40.3,"so2":25.7,"so3":27.2},{"so2":94,"so1":73.132},{"idx":1,"color":"#009c00","type":3,"A":{"x":3,"y":7},"B":{"x":6,"y":7},"C":{"x":3.4,"y":4}},{"idx":3,"color":"#f063c0","type":0,"A":{"x":1,"y":2},"B":{"x":1,"y":8},"C":{"x":7,"y":7},"D":{"x":7,"y":2}},{"convert_type":0,"typeA":3,"typeB":2,"A":250.6,"B":2.506},{"oSo":[459,103],"scale":0.5,"idx":2,"help":false},{"value":5.192,"mul":0.01,"type":0,"ans":0.05192},{"rd":2,"V":20,"T":135,"start":450,"type":0,"S":45,"correct":20},{"type":0,"frac":{"ts":5,"ms":12},"dec":24,"subType":1,"percent":10,"id":5,"decPs":0.24}]
[{"phannguyen":"2","phanle":"77"},">","6,95","3,1","12,6","0,778","4,5","33","2,506",{"so0":"45,9","so1":"10,3"},"0,05192",{"A":"20","C":"20"},"0"]