Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2052 người đã làm bài

[{"a":4.08,"b":2.36,"type":1,"ans":1.72},{"a":380.4,"b":7.642,"ans":">"},{"type":1,"size":5,"min":47.88,"max":888.1,"list":[99,73.34,47.88,190.5,888.1]},{"type":4,"a":64,"b":95,"i":4},{"idx":14,"op1":2,"op2":2,"so2":0.4,"so1":0.8,"x":2,"so3":0.64},{"so2":93,"so1":92.721},{"idx":0,"color":"#009c00","type":0,"A":{"x":3,"y":2},"B":{"x":3,"y":7},"C":{"x":7,"y":3.2}},{"idx":2,"color":"#009c00","type":1,"A":{"x":3,"y":2},"B":{"x":8,"y":2},"C":{"x":6,"y":8},"D":{"x":2,"y":8}},{"convert_type":0,"typeA":1,"typeB":0,"A":87.45,"B":0.8745},{"oSo":[472,373],"scale":0.4,"idx":1,"help":false},{"value":0.95,"mul":0.01,"type":1,"ans":95},{"rd":2,"V":16,"T":135,"start":360,"type":3,"S":36,"correct":495},{"type":0,"frac":{"ts":8,"ms":7},"dec":7,"subType":0,"percent":71,"id":3,"decPs":0.07}]
[{"phannguyen":"1","phanle":"72"},">","47.88","5","2","0.997","10","27","0,8745",{"so0":"47.2","so1":"37.3"},"95",{"A":"8","C":495,"B":"15"},"0,79"]