Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2364 người đã làm bài

[{"a":65.1,"b":0.23,"type":1,"ans":64.87},{"a":86.84,"b":86.84,"ans":"="},{"type":1,"list":[52.85,9.173,3.236,256],"size":4,"max":256,"min":3.236},{"type":2,"a":88,"b":74,"i":1},{"idx":6,"op1":0,"op2":0,"x":59.4,"so1":21.2,"so2":13.4,"so3":94},{"so2":59,"so1":407.1},{"idx":2,"color":"#922780","type":2,"A":{"x":3,"y":1},"B":{"x":9,"y":1},"C":{"x":8.9,"y":5}},{"idx":2,"color":"#009c00","type":1,"A":{"x":2,"y":3},"B":{"x":8,"y":3},"C":{"x":9,"y":7},"D":{"x":2,"y":7}},{"convert_type":1,"typeA":1,"typeB":2,"A":1.855,"B":1855},{"oSo":[196,137],"scale":0.4,"idx":0,"help":false},{"value":38.64,"mul":0.001,"type":1,"ans":38640},{"rd":3,"V":45,"T":90,"start":225,"type":2,"S":67.5,"correct":225},{"type":0,"frac":{"ts":1,"ms":7},"dec":7,"subType":0,"percent":59,"id":2,"decPs":0.07}]
[{"phannguyen":"64","phanle":"87"},"=","3,236","2","59,4","6,9","12,0","26,0","1855",{"so0":"19,6","so1":"13,7"},"38640",{"A":"3","C":225,"B":"45"},"0,6"]