Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2006 người đã làm bài

[{"a":9.29,"b":5.45,"type":0,"ans":14.74},{"a":7.9,"b":0.944,"ans":">"},{"type":1,"list":[9.4,277.9,989],"size":3,"max":989,"min":9.4},{"type":5,"a":81,"b":86,"i":8},{"idx":7,"op1":1,"op2":2,"so2":0.8,"x":9,"so1":10.9,"so3":1.52},{"so2":93,"so1":1209},{"idx":3,"color":"#f063c0","type":0,"A":{"x":1,"y":2},"B":{"x":1,"y":6},"C":{"x":8,"y":9}},{"idx":2,"color":"#f063c0","type":0,"A":{"x":1,"y":2},"B":{"x":1,"y":8},"C":{"x":6,"y":9},"D":{"x":6,"y":1}},{"convert_type":0,"typeA":3,"typeB":4,"A":51.08,"B":5108},{"oSo":[224,504],"scale":0.5,"idx":3,"help":false},{"value":1.256,"mul":0.01,"type":0,"ans":0.01256},{"rd":3,"V":52,"T":120,"start":105,"type":3,"S":104,"correct":225},{"type":0,"frac":{"ts":2,"ms":3},"dec":6,"subType":0,"percent":42,"id":6,"decPs":0.06}]
[{"phannguyen":"14","phanle":"74"},">","9,4","9","9","13","14","35","5108",{"so0":"22,4","so1":"50,4"},"0,01256",{"A":"3","C":225,"B":"45"},"0,46"]