Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2373 người đã làm bài

[{"a":58.6,"b":69.8,"type":0,"ans":128.4},{"a":24.47,"b":948.5,"ans":"<"},{"type":1,"size":4,"min":8.829,"max":45.11,"list":[9.974,45.11,8.829,24.59]},{"type":7,"a":42,"b":84,"i":7},{"idx":13,"op1":0,"op2":0,"x":94.5,"so1":5.4,"so2":0,"so3":99.9},{"so2":77,"so1":1.155},{"idx":1,"color":"#3690c9","type":1,"A":{"x":7,"y":2},"B":{"x":7,"y":5},"C":{"x":4,"y":2.2}},{"idx":1,"color":"#f063c0","type":1,"A":{"x":2,"y":1},"B":{"x":5,"y":1},"C":{"x":5,"y":8},"D":{"x":1,"y":8}},{"convert_type":1,"typeA":1,"typeB":3,"A":35.67,"B":35670000},{"oSo":[415,304],"scale":0.4,"idx":4,"help":false},{"value":5.869,"mul":0.01,"type":1,"ans":586.9},{"rd":3,"V":42,"T":135,"start":525,"type":2,"S":94.5,"correct":525},{"type":1,"frac":{"ts":1,"ms":2},"dec":4,"subType":0,"percent":17,"id":5,"decPs":0.17}]
[{"phannguyen":"128","phanle":"4"},"<","8.829","7.1","94.5","0.015","4.5","24.5","35670000",{"so0":"41.5","so1":"30.4"},"586.9",{"A":"8","C":525,"B":"45"},"0.19"]