Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2050 người đã làm bài

[{"a":59.7,"b":0.25,"type":1,"ans":59.45},{"a":495.4,"b":7.282,"ans":">"},{"type":1,"size":3,"min":8.576,"max":487.1,"list":[18.97,8.576,487.1]},{"type":8,"a":92,"b":85,"i":3},{"idx":0,"op1":1,"op2":3,"so2":0.4,"so1":95.7,"x":0.5,"so3":238},{"so2":73,"so1":7.4022},{"idx":0,"color":"#f063c0","type":1,"A":{"x":9,"y":3},"B":{"x":9,"y":8},"C":{"x":1,"y":5.5}},{"idx":0,"color":"#3690c9","type":0,"A":{"x":3,"y":3},"B":{"x":3,"y":6},"C":{"x":6,"y":6},"D":{"x":6,"y":3}},{"convert_type":1,"typeA":6,"typeB":4,"A":137.9,"B":0.0001379},{"oSo":[221,333],"scale":0.4,"idx":2,"help":false},{"value":0.8117,"mul":0.001,"type":0,"ans":0.0008117},{"rd":1,"V":41,"T":120,"start":270,"type":2,"S":82,"correct":270},{"type":1,"frac":{"ts":7,"ms":6},"dec":6,"subType":0,"percent":12,"id":2,"decPs":0.12}]
[{"phannguyen":"59","phanle":"45"},">","8,576","3,1","0,5","0,1014","20","9","0,0001379",{"so0":"22,1","so1":"33,3"},"0,0008117",{"A":"4","C":270,"B":"30"},"0,19"]