Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2375 người đã làm bài

[{"a":6.31,"b":5.15,"type":0,"ans":11.46},{"a":7.679,"b":7.679,"ans":"="},{"type":1,"size":5,"min":9.208,"max":74.62,"list":[9.208,32.59,74.62,56.64,17.96]},{"type":0,"a":72,"b":34,"i":3},{"idx":13,"op1":0,"op2":2,"so2":0.3,"x":9.8,"so1":6.3,"so3":4.83},{"so2":39,"so1":1.209},{"idx":2,"color":"#009c00","type":1,"A":{"x":8,"y":2},"B":{"x":8,"y":8},"C":{"x":3,"y":5.7}},{"idx":1,"color":"#922780","type":1,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":6,"y":2},"C":{"x":9,"y":9},"D":{"x":4,"y":9}},{"convert_type":0,"typeA":0,"typeB":1,"A":16.16,"B":1616},{"oSo":[102,214],"scale":0.4,"idx":1,"help":false},{"value":3.205,"mul":0.01,"type":0,"ans":0.03205},{"rd":4,"V":227,"T":105,"start":345,"type":0,"S":397.25,"correct":227},{"type":0,"frac":{"ts":2,"ms":9},"dec":18,"subType":1,"percent":2,"id":2,"decPs":0.18}]
[{"phannguyen":"11","phanle":"46"},"=","9,208","3,34","9,8","0,031","15,0","31,5","1616",{"so0":"10,2","so1":"21,4"},"0,03205",{"A":"227","C":"227"},"0,02"]