Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2375 người đã làm bài

[{"a":5.01,"b":4.47,"type":1,"ans":0.54},{"a":781.2,"b":6.084,"ans":">"},{"type":1,"size":3,"min":8.313,"max":939.5,"list":[8.313,28.34,939.5]},{"type":4,"a":21,"b":76,"i":9},{"idx":2,"op1":2,"op2":3,"so2":0.3,"so1":0.9,"x":3.9,"so3":11.7},{"so2":28,"so1":3796.8},{"idx":2,"color":"#f063c0","type":3,"A":{"x":3,"y":9},"B":{"x":8,"y":9},"C":{"x":9,"y":4}},{"idx":3,"color":"#3690c9","type":1,"A":{"x":3,"y":2},"B":{"x":7,"y":2},"C":{"x":8,"y":6},"D":{"x":2,"y":6}},{"convert_type":0,"typeA":5,"typeB":3,"A":7.797,"B":0.0007797},{"oSo":[153,476],"scale":0.3,"idx":4,"help":false},{"value":565.3,"mul":0.01,"type":1,"ans":56530},{"rd":3,"V":46,"T":135,"start":300,"type":0,"S":103.5,"correct":46},{"type":0,"frac":{"ts":5,"ms":7},"dec":21,"subType":0,"percent":57,"id":5,"decPs":0.21}]
[{"phannguyen":"0","phanle":"54"},">","8,313","10","3,9","135,6","12,5","20","0,0007797",{"so0":"15,3","so1":"47,6"},"56530",{"A":"46","C":"46"},"0,72"]