Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2036 người đã làm bài

[{"a":8.32,"b":3.76,"type":0,"ans":12.08},{"a":61.78,"b":61.78,"ans":"="},{"type":0,"list":[50.54,479.8,82.91,0.739],"size":4,"max":479.8,"min":0.739},{"type":13,"a":53,"b":64,"i":7},{"idx":13,"op1":2,"op2":3,"so2":0.3,"so1":0.7,"x":3.6,"so3":8.4},{"so2":91,"so1":51.779},{"idx":2,"color":"#3690c9","type":2,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":8,"y":2},"C":{"x":7.1,"y":6}},{"idx":2,"color":"#3690c9","type":1,"A":{"x":3,"y":2},"B":{"x":9,"y":2},"C":{"x":7,"y":6},"D":{"x":2,"y":6}},{"convert_type":0,"typeA":3,"typeB":2,"A":6789,"B":67.89},{"oSo":[157,452],"scale":0.3,"idx":2,"help":false},{"value":57.73,"mul":0.1,"type":1,"ans":577.3},{"rd":0,"V":45,"T":75,"start":300,"type":2,"S":56.25,"correct":300},{"type":0,"frac":{"ts":1,"ms":2},"dec":6,"subType":1,"percent":3,"id":8,"decPs":0.06}]
[{"phannguyen":"12","phanle":"08"},"=","479,8","4,48","3,6","0,569","12","22","67,89",{"so0":"15,7","so1":"45,2"},"577,3",{"A":"5","C":300,"B":"00"},"0"]