Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2364 người đã làm bài

[{"a":8.15,"b":63.5,"type":0,"ans":71.65},{"a":81.49,"b":91.11,"ans":"<"},{"type":1,"size":4,"min":2.265,"max":61.55,"list":[8.4,4.81,2.265,61.55]},{"type":9,"a":88,"b":55,"i":7},{"idx":12,"op1":3,"op2":1,"so2":0.2,"x":8.1,"so1":8.1,"so3":0.8},{"so2":83,"so1":6034.1},{"idx":0,"color":"#f063c0","type":2,"A":{"x":2,"y":1},"B":{"x":9,"y":1},"C":{"x":1.5,"y":6}},{"idx":2,"color":"#3690c9","type":0,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":2,"y":5},"C":{"x":9,"y":6},"D":{"x":9,"y":1}},{"convert_type":0,"typeA":4,"typeB":2,"A":3.446,"B":0.0003446},{"oSo":[343,158],"scale":0.3,"idx":3,"help":false},{"value":3.444,"mul":0.1,"type":1,"ans":34.44},{"rd":1,"V":52,"T":60,"start":60,"type":2,"S":52,"correct":60},{"type":1,"frac":{"ts":1,"ms":9},"dec":9,"subType":0,"percent":92,"id":7,"decPs":0.92}]
[{"phannguyen":"71","phanle":"65"},"<","2,265","7,2","8,1","72,7","17,5","28","0,0003446",{"so0":"34,3","so1":"15,8"},"34,44",{"A":"1","C":60,"B":"0"},"0,93"]