Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2013 người đã làm bài

[{"a":8.84,"b":4.81,"type":1,"ans":4.03},{"a":5.729,"b":27.1,"ans":"<"},{"type":0,"list":[37.53,931.6,18.97,65.86],"size":4,"max":931.6,"min":18.97},{"type":3,"a":77,"b":24,"i":5},{"idx":1,"op1":1,"op2":1,"so1":22.9,"x":21.3,"so2":0.9,"so3":0.7},{"so2":22,"so1":1542.2},{"idx":0,"color":"#009c00","type":2,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":8,"y":2},"C":{"x":4.3,"y":6}},{"idx":1,"color":"#009c00","type":1,"A":{"x":3,"y":1},"B":{"x":8,"y":1},"C":{"x":7,"y":6},"D":{"x":3,"y":6}},{"convert_type":1,"typeA":2,"typeB":1,"A":6098,"B":6.098},{"oSo":[350,295],"scale":0.4,"idx":1,"help":false},{"value":656.2,"mul":0.01,"type":1,"ans":65620},{"rd":4,"V":127,"T":120,"start":135,"type":2,"S":254,"correct":135},{"type":0,"frac":{"ts":4,"ms":7},"dec":21,"subType":1,"percent":11,"id":6,"decPs":0.21}]
[{"phannguyen":"4","phanle":"03"},"<","931,6","6","21,3","70,1","12","22,5","6,098",{"so0":"35","so1":"29,5"},"65620",{"A":"2","C":135,"B":"15"},"0,01"]