Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2006 người đã làm bài

[{"a":9.73,"b":4.16,"type":1,"ans":5.57},{"a":6.903,"b":6.903,"ans":"="},{"type":1,"size":5,"min":4.216,"max":875.1,"list":[5.45,71.28,4.216,7.47,875.1]},{"type":6,"a":62,"b":73,"i":5},{"idx":6,"op1":1,"op2":2,"so2":0.9,"x":0.2,"so1":0.3,"so3":0.09},{"so2":72,"so1":161.28},{"idx":3,"color":"#f063c0","type":0,"A":{"x":1,"y":2},"B":{"x":1,"y":8},"C":{"x":8,"y":2.4}},{"idx":2,"color":"#922780","type":0,"A":{"x":1,"y":2},"B":{"x":1,"y":6},"C":{"x":8,"y":8},"D":{"x":8,"y":2}},{"convert_type":0,"typeA":4,"typeB":3,"A":78.06,"B":0.7806},{"oSo":[367,428],"scale":0.3,"idx":5,"help":false},{"value":4.715,"mul":0.01,"type":1,"ans":471.5},{"rd":1,"V":29,"T":105,"start":255,"type":2,"S":50.75,"correct":255},{"type":0,"frac":{"ts":4,"ms":3},"dec":9,"subType":1,"percent":8,"id":4,"decPs":0.09}]
[{"phannguyen":"5","phanle":"57"},"=","4,216","5,1","0,2","2,24","21","35","0,7806",{"so0":"36,7","so1":"42,8"},"471,5",{"A":"4","C":255,"B":"15"},"0,04"]