Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2378 người đã làm bài

[{"a":65.3,"b":9.22,"type":1,"ans":56.08},{"a":721.4,"b":41.86,"ans":">"},{"type":1,"size":5,"min":76.07,"max":657.9,"list":[436.9,387.4,657.9,96.83,76.07]},{"type":16,"a":17,"b":44,"i":1},{"idx":11,"op1":2,"op2":2,"so2":0.8,"so1":0.6,"x":0.3,"so3":0.144},{"so2":94,"so1":279.18},{"idx":0,"color":"#f09600","type":2,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":8,"y":2},"C":{"x":4.8,"y":6}},{"idx":2,"color":"#3690c9","type":1,"A":{"x":2,"y":3},"B":{"x":8,"y":3},"C":{"x":5,"y":7},"D":{"x":1,"y":7}},{"convert_type":0,"typeA":5,"typeB":3,"A":5.311,"B":0.0005311},{"oSo":[303,251],"scale":0.4,"idx":0,"help":false},{"value":0.3232,"mul":0.01,"type":1,"ans":32.32},{"rd":3,"V":69,"T":60,"start":225,"type":2,"S":69,"correct":225},{"type":1,"frac":{"ts":2,"ms":7},"dec":14,"subType":0,"percent":54,"id":2,"decPs":0.54}]
[{"phannguyen":"56","phanle":"08"},">","76,07","0,44","0,3","2,97","12","20","0,0005311",{"so0":"30,3","so1":"25,1"},"32,32",{"A":"3","C":225,"B":"45"},"0,58"]