Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2045 người đã làm bài

[{"a":96.3,"b":15.7,"type":1,"ans":80.6},{"a":517.2,"b":77.22,"ans":">"},{"type":1,"size":4,"min":5.47,"max":99.85,"list":[5.886,5.47,99.85,54.17]},{"type":3,"a":88,"b":17,"i":7},{"idx":6,"op1":2,"op2":0,"so1":0.4,"x":18.8,"so2":0.63,"so3":8.15},{"so2":61,"so1":1.525},{"idx":2,"color":"#f063c0","type":2,"A":{"x":3,"y":1},"B":{"x":6,"y":1},"C":{"x":8.9,"y":6}},{"idx":3,"color":"#f063c0","type":1,"A":{"x":2,"y":1},"B":{"x":8,"y":1},"C":{"x":6,"y":8},"D":{"x":2,"y":8}},{"convert_type":1,"typeA":3,"typeB":4,"A":20.87,"B":20870},{"oSo":[423,298],"scale":0.4,"idx":2,"help":false},{"value":13.62,"mul":0.01,"type":0,"ans":0.1362},{"rd":1,"V":45,"T":105,"start":495,"type":2,"S":78.75,"correct":495},{"type":0,"frac":{"ts":1,"ms":3},"dec":6,"subType":0,"percent":99,"id":2,"decPs":0.06}]
[{"phannguyen":"80","phanle":"6"},">","5,47","8","18,8","0,025","7,5","35","20870",{"so0":"42,3","so1":"29,8"},"0,1362",{"A":"8","C":495,"B":"15"},"1,01"]