Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2361 người đã làm bài

[{"a":2.34,"b":92.1,"type":0,"ans":94.44},{"a":57.32,"b":43.33,"ans":">"},{"type":1,"size":4,"min":2.032,"max":42.11,"list":[2.032,21.75,25.37,42.11]},{"type":3,"a":61,"b":57,"i":2},{"idx":12,"op1":0,"op2":1,"x":42.6,"so1":7.4,"so2":17.3,"so3":32.7},{"so2":89,"so1":4.9751},{"idx":1,"color":"#009c00","type":0,"A":{"x":3,"y":2},"B":{"x":3,"y":6},"C":{"x":8,"y":6.6}},{"idx":1,"color":"#3690c9","type":0,"A":{"x":3,"y":3},"B":{"x":3,"y":7},"C":{"x":7,"y":9},"D":{"x":7,"y":1}},{"convert_type":0,"typeA":3,"typeB":4,"A":995.2,"B":99520},{"oSo":[473,401],"scale":0.4,"idx":1,"help":false},{"value":63.83,"mul":0.001,"type":1,"ans":63830},{"rd":4,"V":235,"T":75,"start":555,"type":2,"S":293.75,"correct":555},{"type":0,"frac":{"ts":5,"ms":9},"dec":27,"subType":0,"percent":44,"id":5,"decPs":0.27}]
[{"phannguyen":"94","phanle":"44"},">","2,032","3","42,6","0,0559","10","24","99520",{"so0":"47,3","so1":"40,1"},"63830",{"A":"9","C":555,"B":"15"},"0,59"]