Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2006 người đã làm bài

[{"a":87.4,"b":38.2,"type":1,"ans":49.2},{"a":659.8,"b":52.82,"ans":">"},{"type":1,"size":4,"min":1.534,"max":923.2,"list":[923.2,73.83,110.2,1.534]},{"type":10,"a":86,"b":35,"i":2},{"idx":3,"op1":2,"op2":1,"so1":0.4,"x":14.9,"so2":1.64,"so3":4.32},{"so2":5,"so1":444.65},{"idx":1,"color":"#3690c9","type":2,"A":{"x":1,"y":3},"B":{"x":7,"y":3},"C":{"x":5.2,"y":7}},{"idx":0,"color":"#f09600","type":0,"A":{"x":3,"y":2},"B":{"x":3,"y":9},"C":{"x":8,"y":8},"D":{"x":8,"y":2}},{"convert_type":0,"typeA":6,"typeB":4,"A":38.31,"B":0.003831},{"oSo":[504,408],"scale":0.4,"idx":4,"help":false},{"value":756.8,"mul":0.01,"type":0,"ans":7.568},{"rd":2,"V":26,"T":60,"start":345,"type":1,"S":26,"correct":26},{"type":0,"frac":{"ts":1,"ms":4},"dec":8,"subType":0,"percent":71,"id":7,"decPs":0.08}]
[{"phannguyen":"49","phanle":"2"},">","1,534","0,7","14,9","88,93","12","32,5","0,003831",{"so0":"50,4","so1":"40,8"},"7,568",{"A":"26","C":"26"},"0,73"]