Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2367 người đã làm bài

[{"a":3.88,"b":1.17,"type":1,"ans":2.71},{"a":362.9,"b":97.78,"ans":">"},{"type":1,"size":4,"min":30.48,"max":901.6,"list":[30.48,901.6,72.94,98.36]},{"type":1,"a":87,"b":66,"i":6},{"idx":2,"op1":2,"op2":1,"so1":0.6,"x":3.9,"so2":0.36,"so3":1.98},{"so2":48,"so1":702.72},{"idx":1,"color":"#f09600","type":0,"A":{"x":3,"y":1},"B":{"x":3,"y":8},"C":{"x":7,"y":2.1}},{"idx":1,"color":"#009c00","type":1,"A":{"x":2,"y":3},"B":{"x":6,"y":3},"C":{"x":7,"y":7},"D":{"x":3,"y":7}},{"convert_type":0,"typeA":4,"typeB":5,"A":43.42,"B":4342},{"oSo":[286,509],"scale":0.3,"idx":2,"help":false},{"value":353.9,"mul":0.1,"type":1,"ans":3539},{"rd":3,"V":61,"T":60,"start":405,"type":3,"S":61,"correct":465},{"type":1,"frac":{"ts":5,"ms":6},"dec":18,"subType":0,"percent":22,"id":0,"decPs":0.22}]
[{"phannguyen":"2","phanle":"71"},">","30,48","6,66","3,9","14,64","14","16","4342",{"so0":"28,6","so1":"50,9"},"3539",{"A":"7","C":465,"B":"45"},"0,37"]