Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2373 người đã làm bài

[{"a":4.76,"b":51.2,"type":0,"ans":55.96},{"a":9.1,"b":42.4,"ans":"<"},{"type":1,"size":5,"min":4.853,"max":379.2,"list":[216.2,60.4,4.853,31.09,379.2]},{"type":13,"a":21,"b":75,"i":5},{"idx":11,"op1":2,"op2":0,"so1":0.7,"x":6.3,"so2":2.84,"so3":7.25},{"so2":31,"so1":8816.4},{"idx":2,"color":"#3690c9","type":1,"A":{"x":9,"y":1},"B":{"x":9,"y":7},"C":{"x":1,"y":1.6}},{"idx":2,"color":"#f063c0","type":0,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":2,"y":7},"C":{"x":9,"y":7},"D":{"x":9,"y":1}},{"convert_type":0,"typeA":5,"typeB":3,"A":87.47,"B":0.008747},{"oSo":[288,390],"scale":0.5,"idx":2,"help":false},{"value":4.915,"mul":0.1,"type":1,"ans":49.15},{"rd":1,"V":58,"T":135,"start":450,"type":0,"S":130.5,"correct":58},{"type":1,"frac":{"ts":1,"ms":6},"dec":12,"subType":1,"percent":2,"id":1,"decPs":0.02}]
[{"phannguyen":"55","phanle":"96"},"<","4,853","3,75","6.3","284,4","24","38,5","0,008747",{"so0":"28,8","so1":"39"},"49,15",{"A":"58","C":"58"},"0"]