Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2361 người đã làm bài

[{"a":33.9,"b":17.7,"type":0,"ans":51.6},{"a":810.2,"b":810.2,"ans":"="},{"type":1,"size":4,"min":1.8,"max":879.7,"list":[879.7,1.8,12.92,764.1]},{"type":6,"a":8,"b":34,"i":5},{"idx":10,"op1":3,"op2":2,"so2":0.3,"x":3.2,"so1":2.56,"so3":0.24},{"so2":50,"so1":227.5},{"idx":2,"color":"#922780","type":3,"A":{"x":2,"y":7},"B":{"x":5,"y":7},"C":{"x":4.2,"y":1}},{"idx":3,"color":"#922780","type":0,"A":{"x":1,"y":2},"B":{"x":1,"y":7},"C":{"x":7,"y":7},"D":{"x":7,"y":1}},{"convert_type":0,"typeA":1,"typeB":2,"A":441.7,"B":44170},{"oSo":[502,306],"scale":0.5,"idx":3,"help":false},{"value":77.15,"mul":0.01,"type":1,"ans":7715},{"rd":2,"V":13,"T":135,"start":210,"type":2,"S":29.25,"correct":210},{"type":0,"frac":{"ts":8,"ms":7},"dec":14,"subType":0,"percent":65,"id":1,"decPs":0.14}]
[{"phannguyen":"51","phanle":"6"},"=","1,8","5,1","3,2","4,55","9","33","44170",{"so0":"50,2","so1":"30,6"},"7715",{"A":"3","C":210,"B":"30"},"0,81"]