Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 1988 người đã làm bài

[{"a":95.4,"b":82.2,"type":1,"ans":13.2},{"a":40.17,"b":93.35,"ans":"<"},{"type":1,"size":3,"min":3.72,"max":82.4,"list":[82.4,3.72,81.81]},{"type":5,"a":32,"b":66,"i":7},{"idx":7,"op1":1,"op2":1,"so1":46.7,"x":9,"so2":0.4,"so3":37.3},{"so2":51,"so1":93.126},{"idx":1,"color":"#922780","type":0,"A":{"x":1,"y":2},"B":{"x":1,"y":8},"C":{"x":7,"y":2.1}},{"idx":0,"color":"#f063c0","type":0,"A":{"x":3,"y":2},"B":{"x":3,"y":9},"C":{"x":7,"y":8},"D":{"x":7,"y":3}},{"convert_type":0,"typeA":6,"typeB":5,"A":6.2,"B":0.062},{"oSo":[134,262],"scale":0.4,"idx":2,"help":false},{"value":56.89,"mul":0.01,"type":1,"ans":5689},{"rd":4,"V":278,"T":90,"start":495,"type":2,"S":417,"correct":495},{"type":1,"frac":{"ts":2,"ms":9},"dec":18,"subType":0,"percent":51,"id":1,"decPs":0.51}]
[{"phannguyen":"13","phanle":"2"},"<","3,72","8","9","1,826","18","24","0,062",{"so0":"13,4","so1":"26,2"},"5689",{"A":"8","C":495,"B":"15"},"0,55"]