Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
danny vixen
10 điểm

Có 2364 người đã làm bài

[{"a":55.1,"b":0.87,"type":0,"ans":55.97},{"a":9.169,"b":5.986,"ans":">"},{"type":1,"size":4,"min":29.06,"max":612.9,"list":[612.9,29.06,56.4,366.5]},{"type":9,"a":62,"b":94,"i":6},{"idx":3,"op1":0,"op2":2,"so2":0.4,"x":3.2,"so1":1.1,"so3":1.72},{"so2":27,"so1":54.81},{"idx":1,"color":"#922780","type":2,"A":{"x":1,"y":2},"B":{"x":5,"y":2},"C":{"x":8.6,"y":8}},{"idx":0,"color":"#3690c9","type":1,"A":{"x":2,"y":1},"B":{"x":8,"y":1},"C":{"x":8,"y":7},"D":{"x":1,"y":7}},{"convert_type":0,"typeA":0,"typeB":1,"A":2.814,"B":281.4},{"oSo":[474,407],"scale":0.5,"idx":0,"help":false},{"value":66.03,"mul":0.1,"type":0,"ans":6.603},{"rd":0,"V":63,"T":90,"start":420,"type":0,"S":94.5,"correct":63},{"type":0,"frac":{"ts":2,"ms":3},"dec":9,"subType":1,"percent":2,"id":3,"decPs":0.09}]
[{"phannguyen":"55","phanle":"97"},">","29,06","6,2","3,2","2,03","12","39","281,4",{"so0":"47,4","so1":"40,7"},"6,603",{"A":"63","C":"63"},"0,04"]