Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2047 người đã làm bài

[{"a":85.6,"b":37.1,"type":1,"ans":48.5},{"a":259.2,"b":4.15,"ans":">"},{"type":0,"size":5,"min":2.54,"max":524.1,"list":[39.3,3.04,2.54,524.1,360.2]},{"type":1,"a":26,"b":75,"i":7},{"idx":7,"op1":2,"op2":2,"so2":0.3,"so1":0.6,"x":3.9,"so3":0.702},{"so2":13,"so1":458.51},{"idx":2,"color":"#3690c9","type":3,"A":{"x":1,"y":8},"B":{"x":5,"y":8},"C":{"x":7.7,"y":1}},{"idx":0,"color":"#f063c0","type":1,"A":{"x":3,"y":2},"B":{"x":7,"y":2},"C":{"x":7,"y":6},"D":{"x":3,"y":6}},{"convert_type":0,"typeA":5,"typeB":4,"A":5555,"B":55.55},{"oSo":[180,116],"scale":0.4,"idx":1,"help":false},{"value":50,"mul":0.01,"type":0,"ans":0.5},{"rd":2,"V":26,"T":90,"start":465,"type":2,"S":39,"correct":465},{"type":1,"frac":{"ts":2,"ms":9},"dec":27,"subType":1,"percent":2,"id":3,"decPs":0.02}]
[{"phannguyen":"48","phanle":"5"},">","524,1","7,75","3,9","35,27","14","16","55,55",{"so0":"18","so1":"11,6"},"0,5",{"A":"7","C":465,"B":"45"},"0,04"]